Ο χώρος του “ Crea Centers Kavala” θα λειτουργεί με ψηφισμένο Κανονισμό Λειτουργίας που θα ορίζει ρητά τις υποχρεώσεις και τις παροχές προς τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί. Η χρήση των χώρων και του εξοπλισμού θα ορίζεται με βάση το αναλυτικό, ωριαίο πρόγραμμα λειτουργίας των. Κάθε καλλιτέχνης θα δεσμεύει το χώρο ανάλογα με την διαθεσιμότητα του καθώς και τις ανάγκες της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

 

Επιπλέον, τον χρόνο παραμονής και εργασίας τους στο CreaCentersKavala, οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία ολοκληρωθεί θα φέρει το copyright @ CreaCentersKavala

Ο χώρος του “ Crea Centers Kavala” θα λειτουργεί με ψηφισμένο Κανονισμό Λειτουργίας που θα ορίζει ρητά τις υποχρεώσεις και τις παροχές προς τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί. Η χρήση των χώρων και του εξοπλισμού θα ορίζεται με βάση το αναλυτικό, ωριαίο πρόγραμμα λειτουργίας των. Κάθε καλλιτέχνης θα δεσμεύει το χώρο ανάλογα με την διαθεσιμότητα του καθώς και τις ανάγκες της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

 

Επιπλέον, τον χρόνο παραμονής και εργασίας τους στο CreaCentersKavala, οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία ολοκληρωθεί θα φέρει το copyright @ CreaCentersKavala